Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok  internetového obchodu (e-shopu) tvorí neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok  

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený od predávajúceho prostredníctvom stránky www.biokrasa.sk a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

Na všetko ponúkaný tovar sa vzťahuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho bezodkladne po zistení  vady tovaru, inak kupujúcemu zaniká právo na bezplatné odstránenie vady tovaru.

Kupujúci ma právo uplatniť si u predávajúceho reklamáciu len nároky z vád tovaru, ktorá zavinil predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa na ne záruka.

Nároky z vád tovaru zanikajú: 

a. ak boli tieto spôsobené mechanickým poškodením výrobku Kupujúcim, 

b. ak boli tieto spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, 

c. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,  

d. ak boli tieto spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,  

e. ak boli tieto spôsobené zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,  

f. ak boli tieto spôsobené používaním tovaru v rozpore s jeho účelom, všeobecnými zásadami alebo iným porušením záručných podmienok.  

Záruka sa nevťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.  

Reklamovaný tovar  je Kupujúci povinný zaslať na adresu Predávajúceho uvedenú nižšie. Tovar zaslaný na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a zaslať email s udaním dôvodu reklamácie na adresu reklamacie@biokrasa.sk

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.  

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 7 dní od začiatku reklamačného konania (dňa prijatia reklamovaného tovaru). V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť  v určenej lehote. Reklamačné konanie musí byť ukončené najneskôr v lehote 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru Predávajúcim. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny tovaru v plnej výške alebo má právo na výmenu tovaru za nový.  

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie: 

a. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,  

b. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí). 

c. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.  

Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu, nakoľko následná reklamácia už nebude uznaná, keďže Vaším podpisom dopravcovi prehlasujete že tovar je nepoškodený.

Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.  

Kontakt : BIOkrása s.r.o. , M.R. Štefánika 21, 934 01 Levice, reklamacie@biokrasa.sk

 17.3.2015

 


Nové produkty

Šípkový peeling pre mastnú a problematickú pleť
Jemný peeling pre vyčistenie pórov a upokojenie problematickej a mastnej pleti Čítať viac
Šípkový peeling pre citlivú a suchú pleť
Jemný peeling pre dokonalú obnovu a rozjasnenie suchej a citlivej pleti Čítať viac
Pleťový krém s ovocím a Q10 Čistiaci komplex
Pleťový krém obohatený o jedinečnú zmes prírodných látok, ktorá má silnú čistiacu schopnosť, má protizápalové účinky a aktívne... Čítať viac
Vrecko na štetce ZAO
Štýlove vrecko uskladní všetky vaše štetce Čítať viac
Bambusové zrkadlo ZAO
Štýlové bambusové zrkadielko do každej kabelky Čítať viac

Všetky nové produkty